De Pensioen Advies Groep

Pensioen is niet voor iedereen dagelijkse kost, voor ons is het dagelijks een bron van inspiratie,en een uitdaging om de problemen die er rondom dit onderwerp zijn op te lossen.

Pensioen is meer dan het sluiten van een verzekering, de confrontatie zoeken met een verzekeraar, mogelijke pensioenverplichtingen van een bedrijfspensioenfonds, en fiscale pensioenproblemen, het is mijn dagelijks werk.

Bij Pensioen Advies Groep zijn wij dagelijks bezig met:

  • opzetten van (collectieve) pensioenregelingen;
  • onderzoek naar pensioenverplichtingen vanuit bedrijfstakpensioenfonds of CAO;
  • ondersteunen van advocaten bij pensioenvraagstukken bij arbeidsrechtelijke vraagstukken en procedures;
  • overige aangelegenheden met betrekking tot werk & inkomen.

Bel ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek en ervaar de persoonlijke en professionele aanpak.

Werkgever
Directeur (dga)
Accountant/fiscalist
Werkgever

Werkgever

Wij helpen u graag bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling, of verlengen/aanpassen van een bestaande regeling.

Een pensioenvoorziening die rekening houdt met uw mogelijkheden en de wensen van uw werknemers. Hierbij wordt gekeken naar verplichtingen die u hebt vanuit de cao, of dat er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Advisering vindt plaats conform de richtlijnen/leidraden van de AFM

Het beheer van uw pensioencontracten, en overige arbeidsvoorwaarden, vindt plaats door middel van ons arbeidsvoorwaardenportal. Met een klik wordt een mutatie in uw personeelsbestand doorgegeven aan de pensioenuitvoerder.

Directeur (dga)

Directeur aandeelhouder (dga)

Veel dga’s bouwden hun pensioen op binnen de eigen onderneming. Jaarlijks dient de waarde van de pensioenverplichting te worden berekend, naast de fiscale waardering berekenen wij ook de daadwerkelijke (commerciële) verplichting. Samen met u gaan we na in hoeverre uw pensioenwensen niet conflicteren met de langlopende verplichting die de onderneming aangaat.

Inmiddels is pensioenopbouw binnen de onderneming niet meer toegestaan, samen met u kunnen we kijken naar alternatieven zowel binnen uw onderneming als in de privésfeer.

Accountant/fiscalist

Accountants/fiscalisten

Wij ondersteunen u graag bij het maken van pensioenberekeningen en opstellen van pensioenovereenkomsten. Naast de fiscale waardering, krijgt u van ons ook de commerciële waardering van de pensioenaanspraak, zodat u in een oogopslag kunt zien wat de daadwerkelijke verplichting van de onderneming is.

Ook ondersteunen wij u wanneer blijkt dat de onderneming niet in staat is om de pensioen- of lijfrenteverplichting na te komen, en hierover gesprekken met de belastingdienst plaats moeten vinden.

Wist u overigens dat de AFM heeft geconstateerd dat er in Nederland tussen de 20.000 en 30.000 ondernemingen zijn die het pensioen van hun personeel hebben ondergebracht bij een verzekeraar, terwijl ze thuis horen bij een pensioenfonds? Bij constatering van deze omissie wordt de premie met terugwerkende kracht geheven, de ondernemer is veelal in privé aansprakelijk voor het nakomen van de betaling van de (achterstallige) premie. Wellicht een idee om uw klantenbestand eens hierop te controleren.

 Pensioen Advies Groep

Tijnjedyk 89, 8936 AC  Leeuwarden  |  Telefoon: 058 – 216 15 01
 info@pensioenadviesgroep.nl